مصاوره به ۲ صورت زیر

_تلگرامی ۲۰(یک ساعت)

_تلفنی ۴۰(یک ساعت)

_مدت هرکدام یک ساعت میباشد

🌟مشکلات خانوادگی رایگان هست

شماره تماس مشاور 09337961073 + 09174769976

آیدی ادمین مشاور @moshaverepoli