سلام آیا ازدواج بخاطر فرار از تنهایی و ترس درسته؟ من شدیدا احساس تنهایی میکنم و نمیدونم چیکار کنم.

آیا با ازدواج احساس تنهایی و ترسم از بین میره؟