سلام.

خداقوت.

۳ ماهه عقدکردم.من ۱۸ساله وهمسرم۲۱ساله است.همسرم تک پسر و اخرین فرزند خانواده است.

سوال اولم اینه که: وقتی درجمع خانوادشون هستیم.همسرم و مادرش قربون صدقه هم میرن و همسرم مادرش رو میبوسه.خواستم بدانم بهترین عکس العمل من دراون موقع چی ؟ ایا بیتفاوت بنشینم یا منم باید کاری کنم؟درضمن در همون جمع محارم گاهی اوقات شوهرم خیلی منو اذیت میکنه و درخواست میکنه که کنارش بشینم واودست در گردنم میندازه.من خجالت میکشم وکنارش نمینشینم، احساس میکنم شاید بی احترامی بشه یا مادرشوهرم حساس بشه.دراین موقع بایدچیکارکنم وعکس العملم چی باشه؟

ممنون.