سلام برادر شوهری دارم گه خیلی وقتا وقتی شوهرم یعنی داداشش خونه نیست میاد خونه ما اذیتم میکنه خیلی


مثلا دیروز اومده تو آشپز خونه بزور بهم از پشت چسبیده و منو بوسید و بعد خودشو بهم چسبونده منم داد زدم تا اون بلکه بره ولی بدتر میشد با دستاش جلوی دهنمو گرفت و بزور دامنمو کشید پایین و بهم چسبید و سه بار ارضا شد

بعدش میگه ما زن و شوهریم و همو دوست داریم منم از قبل عاشقش یودم ولی بروم نیاورده بودم اون روز گفتم اونم گفت خوب چرا با داداشم ازدواج کردی و اوضاع بدتر شد

توروخدا کمکم کنید چیکار کنم؟


گرفتن وقت مشاوره👇

@moshaverepoli