با عرض سلام و احترام . خانمی هستم 45 ساله ، به دلیل اینکه همسرم اعتیاد شدید پیدا کرده بودند و اعتیاد ایشان روند بیماری ام اس اشان را وخیم کرده بود؛ هر چه از ایشان میخواستم که ترک کنند قبول نمیکردند و زندگی را بسیار به کام من تلخ نموده بودند 5 سال پیش طلاق گرفتم . در این مدت ادامه تحصیل دادم و موقعیت تحصیلی و شغلی بسیار خوبی پیدا کردم ، در این میان خواستگارانی داشتم ، ولی به علت اینکه در زندگیم بسیار بهم ظلم شد، نمیتوانم تصمیم بگیرم و با کوچکترین صحبت ازدواج حالت روحی و روانیم عوض میشه. 3 مورد خواستگار خوب پیدا کرده ام . اما نمیتوانم ، حالت روحی و روانی بدی پیدا کردم ، و میدانم که اشتباه میکنم ولی نمیدانم چکار کنم . تشکر از شما