منو همسرم چهارسال ونیم ازدواج کردیم چهارسال اختلاف سنیمونه.دخترسه ساله  ای داریم.همسرم مدام باعث ناراحتی وعصبانیت منه.ب قول خودش عاشق اذیت کردن وعصبی کردن منه.مدام درحال دعواهستیم.وقتی هرکس میبینه چه فامیل من وفامیل خودش توهین میکنه ک مثلا زن زلیل نیست.باشوخی وجدی حرفایی میزنه ک عصبیم کنه ولذت ببره.مدتی تصمیم گرفتم هرحرفی زد عصبی نشم ولی باتوهین با خانوادم شروع کرد به عصبی کردن من.کسی که عصبی وناراحت کردن من لذت بخش باشه ازش متنفرم.وقتی کامل عصبانی شدم ودعوای مفصل کردیم میاد ب معذرت خواهی ک دوست دارم وفقط شوخی میکنم.خودم کم کم مطمین شدم ک مشکل روحی روانی داره.با وجود تمام تنش ها ودعواها انتظارداره باهاش خوب باشم روابط جنسی خوبی میخواد.خواهش میکنم کمکم  کنید خسته شدم ب خاطر دخترم نمیتونم طلاق بگیرم.