من تقریبا یک ساله ازدواج کردم


همسرم خیلی مهربونه و خیلی منو دوس داره در مورد بهش ایمان دارم اما با وجود محبت و عشقی که به من داره خیلی زود سر هر موضوع کوچکی عصبانی میشه و دعوا میکنه


بعدش هم خودش پی میبره اشتباه کرده


اما وقتی عصبانیه کلا نمیشه جلوشو گرفت


البته نه تنها با من با اطرافیان دیگه هم همینطوره سریع عصبانی میشه