۱۳ قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید:


قلبتان را از نفرت پاک کنید.

ذهنتان را از نگرانی پاک کنید.

ساده زندگی کنید.

بیشتر ببخشید.

کمتر توقع داشته باشید.

فراوان لبخند بزنید.

فراوان مطالعه کنید. 

اندرون از طعام خالی نگه دارید.

صادق و استوار و شکیبا و نرمخو باشید.

با همه چیز با ملایمت برخورد کرده و مدام زمزمه کنید "این نیز بگذرد"

فراوان شاکر خدای رحمان باشید.

ساکت و آرام و خوش‌بین باشید.

دوست خدای رحمان و گشاده رو باشید.